»KoRaketa« – Video in filmski natečaj za mlade ustvarjalce

Olimpijska načela: odličnost, prijateljstvo in spoštovanje

.

Rok za prijavo na natečaj smo podaljšali do 15. aprila 2020.

.

Center za Mladinsko kulturo Kočevje razpisuje natečaj za mlade ustvarjalce. Natečaj je razpisan v sklopu nacionalnega projekta Filmski vlak, ki ga sofinancirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in Republika Slovenija. Cilj natečaja je spodbuditi razmišljanje in izražanje v filmskem jeziku. Sodelujejo lahko osnovnošolci in dijaki iz Slovenije. Natečaj je tekmovalne narave, podelili bomo nagrade za prve tri najboljše filme po izboru strokovne komisije.

 

Rok za prijavo na razpis je 29. februar 2020.

 

Razpisana tema natečaja so »Olimpijska načela: odličnost, prijateljstvo in spoštovanje«. V svetu, ki žal vse prevečkrat razdvaja na podlagi različnih kriterijev, želimo videti, kako razumete povezovalno moč, ki jo imajo olimpijska načela. Temo lahko zajamete zelo splošno in ni potrebno, da je končni izdelek povezan s športom. Pripoved naj bo predstavljena s filmskim jezikom. Ocenjevali bomo uporabo filmskih pristopov, zanimivost, uporabo filmskega jezika, naracijo ter sporočilno oz. dokumentarno vrednost. Filmi so lahko dolgi od minimalno ene (1) minute, do maksimalno šest (6) minut. Pri ocenjevanju bodo enakovredno upoštevane vse zvrsti: igrani, dokumentarni in animirani film.

 

Filme, s katerimi želite sodelovati, pošljite najkasneje do 29. februarja 2020 (upoštevane bodo tudi poštne pošiljke s tem datumom). Avtor ali skupina avtorjev lahko prijavi več del. Za sodelovanje v natečaju lahko svoje filme naložite na YouTube, Vimeo portal ali Wetransfer in nam po e-pošti posredujete povezavo na info@filmskivlak.si. Izdelki, poslani po pošti, morajo biti oddani na nosilcu CD, DVD ali USB ključku na naslov »Center za mladinsko kulturo Kočevje, Trg zbora odposlancev 62, 1330 Kočevje« s pripisom »Za natečaj KoRaketa«. Filmi naj bodo v mpeg2 ali mpeg4, h264 formatu. Filmi, ki si jih zaradi odstopanj od pravil žirija ne bi mogla ogledati, bodo izločeni. Prispevki, ki so posneti v tujem jeziku, morajo imeti priložene podnapise, prepis dialogov ali vsaj opis vsebine v slovenskem jeziku.

 

Avtorji prijavljenih del sami odgovarjajo za licence morebitnih uporabljenih audiovizualnih elementov tretjih avtorjev ter soglasja upodobljenih ljudi.

 

Udeleženci morajo prijavljenemu delu priložiti izpolnjeno prijavnico. V primeru nejasnosti pri izpolnjevanju nas lahko kontaktirate.

 

Za najboljše prispevke po mnenju strokovne komisije bodo podeljene nagrade, najboljša tri dela pa bodo tudi javno predstavljena na spletni strani in socialnih omrežjih projekta filmski vlak (Youtube, facebook), na festivalu DigitalBigScreen v Trbovljah ter na lokalnih televizijah

 

Prijavnica in Pravila natečaja so objavljeni na spletni strani projekta Filmski vlak (www.filmskivlak.si).

 

Za dodatne informacije nas lahko kontaktirate na e-naslovu info@filmskivlak.si. Vabimo vas tudi, da se udeležite brezplačnih delavnic v sklopu projekta Filmski vlak, ki so namenjena izobraževanju o filmih. Termini in kraji delavnic so objavljeni na spletni strani www.filmskivlak.si.

 

SPLOŠNI POGOJI ZA SODELOVANJE NA NATEČAJU “KoRaketa”

1. Tema in vsebina natečaja
Organizator natečaja, Center za mladinsko kulturo Kočevje, TZO 62, Kočevje, razpisuje nagradni natečaj kratkih filmov, znotraj projekta Filmski vlak, ki ga sofinancirana Evropska unija in Republika Slovenija z naslovom »Olimpijska načela: odličnost, prijateljstvo in spoštovanje«. Natečaj ne opredeljuje tematskega in žanrskega okvira. V okviru teme »Olimpijska načela: odličnost, prijateljstvo in spoštovanje« imajo prijavitelji popolno kreativno svobodo, upoštevati je treba dolžino videa oziroma filma, ki mora biti daljša od ene minute (1) in krajša od šestih minut (6). Prijavitelji lahko prijavijo več svojih del.

2. Trajanje natečaja
Natečaj je odprt od 15. novembra 2019 do 29. februarja 2020 do 24.00 ure. Za nagrade se bodo lahko potegovala dela, ki bodo v navedenem času poslana po navadni ali e-pošti in bodo izpolnjevala pogoje tega natečaja.

3. Prijavitelji
Prijavitelj v natečaju so učenci in dijaki. V natečaju sodelujejo vsi tisti, ki uspešno oddajo delo in pošljejo izpolnjeno prijavnico. Sodelujejo lahko osebe ali skupine oseb s svojimi lastnimi avtorskimi deli. Prijavitelji nosijo vse stroške v zvezi s pripravo in oddajo AV del. Organizator natečaja v nobenem primeru ne more biti odgovoren za morebitno škodo, ki bi nastala zaradi nastalih stroškov, brez ozira na končno izbiro natečaja.

4. Način prijave
Prijavitelji lahko svoje delo prijavijo na več načinov. Lahko ga pošljejo na CD, DVD ali USB nosilcu po pošti na naslov »Center za mladinsko kulturo Kočevje na, Trg zbora Odposlancev 62, 1330 Kočevje«, s pripisom »Za natečaj KoRaketa«. Lahko ga naložijo na svoj YouTube, Vimeo ali Wetransfer račun in na e-naslov info@filmskivlak.si posredujejo povezavo (link).  Lahko pa videoposnetek odložijo v Dropbox in na e-naslov info@filmskivlak.si posredujejo povezavo (link). Prijava je veljavna, če nam hkrati pošljejo tudi pravilno izpolnjeno prijavnico. S sodelovanjem na natečaju prijavitelji soglašajo z navedenimi pravili. Prijavitelji z izpolnitvijo prijavnega obrazca (ime in priimek, naslov avdiovizualnega dela, e-naslov) in po naložitvi AV dela potrjujejo, da se strinjajo z razpisanimi pogoji sodelovanja na natečaju.

5. Izbor zmagovalnega dela
Zmagovalca natečaja bo izbrala tričlanska strokovna žirija. Med vsemi predlogi, ki bodo izpolnjevali razpisne pogoje, bo žirija izbrala in objavila ime in priimek nagrajencev, na spletni strani www.filmskivlak.si. Odločitev strokovne žirije je dokončna in zoper njo ni mogoče podati pritožbe.

6. Nagrade
Organizator natečaja bo podelil: glavno nagrado za zmagovalca po izboru strokovne žirije. Najboljša dela bodo javno predstavljena na lokalni spletni televiziji TvKočevje.si ter na festivalu DigitalBigScreen v Trbovljah. Nagrajenci, avtorji avdiovizualnih del, bodo o nagradah obveščeni po elektronski pošti takoj po odločitvi strokovne žirije. Nagrajenci se morajo v petnajstih delovnih dneh od poslanega sporočila o prejeti nagradi odzvati in organizatorju posredovati zahtevane podatke, v nasprotnem primeru organizator nagrajencu nagrade ne bo mogel izročiti. Nagrajenec izgubi pravico do nagrade, če: ne navede oz. ne posreduje svojih podatkov oz. jih navede nepopolno ali nepravilno ; nagrajenca ni mogoče obvestiti ; se ugotovi, da nagrajenec ni izpolnjeval pogojev za sodelovanje v nagradni igri ; se ugotovi, da je nagrajenec kršil razpisne pogoje; nagrajenec ne izpolni obveznosti v skladu s temi pogoji in v roku, ki ga določi organizator.

7. Izločitev neprimernih vsebin
Organizator neprimernih del ne bo objavil, oziroma jih bo izločil iz konkurence.

8. Avtorsko delo
Prijavitelj jamči, da je prijavljeno AV delo v celoti lastno avtorsko delo, da ne krši nobenih avtorskih, izvajalskih pravic in/ali katerihkoli drugih pravic tretjih oseb ter, da nihče v razmerju do organizatorja, v zvezi s katerokoli pravico, ki jo je organizator pridobil, ne bo uveljavljal nobenih denarnih in/ali katerihkoli drugih zahtevkov. Prijavitelju pripada pravica do navedbe avtorstva. Prijavitelj jamči, da vse osebe, prikazane v videu, soglašajo z objavo svoje podobe v kontekstu in na način, ki ga opredeljuje prijavljeno delo in natečaj. Prijavitelj jamči, da je za objavo AV dela mladoletnih oseb pridobil soglasje staršev ali zakonitih zastopnikov.

9. Prenos avtorskih pravic
Prijavitelj/avtor soglaša, da dovoljuje objavo svojega avdio-vizualnega izdelka na spletni strani www.filmskivlak.si ali spletnih straneh povezanih z projektom Filmski vlak, prikazovanje na TV z razlogom promocije projekta Filmski vlak, objavo na festivalu DigitalBigScreen ter na ostalih dogodkih, ki so povezani z projektom Filmski vlak ter dovoljuje rekordiranje originalnih datotek v za medij primeren format. Sodelujoči se odpoveduje kakršnimkoli zahtevkom z zvezi s tem in ne bo zahteval naknadnega finančnega nadomestila.

10. Sprememba pogojev sodelovanja
Organizator lahko spremeni te pogoje sodelovanja, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti. Pogoji sodelovanja in spremembe bodo objavljeni na spletni strani www.filmskivlak.si.

11. Varstvo osebnih podatkov
S sodelovanjem v natečaju prijavitelji soglašajo, da organizator uporabi posredovane osebne podatke za namene izvedbe natečaja, podelitvijo nagrad in promocijo natečajnih AV del na spletnih straneh organizatorja, ter v drugje izključno z namenom promocije natečaja. Organizator natečaja se zavezuje, da bo zbrane osebne podatke varoval v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov ter Zakonom o varstvu osebnih podatkov. Avtor z prijavo soglaša, da lahko Organizator posreduje podatke natečaja ter avtorska dela Ministrstvu za Kulturo, za namene izvedbe operacije Filmski vlak.

12. Kontaktni podatki
Vsa morebitna vprašanja in pripombe v zvezi z natečajem lahko pošljete na elektronski naslov info@filmskivlak.si.

 

PRIJAVNI OBRAZEC ZA NATEČAJ KoRaketa 2020