»KoRaketa« – Video in filmski natečaj za mlade ustvarjalce

Korak v prihodnost

Center za Mladinsko kulturo Kočevje razpisuje natečaj za mlade ustvarjalce. Natečaj je razpisan znotraj nacionalnega projekta Filmski vlak, ki ga sofinancirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in Republika Slovenija. Cilj natečaja je spodbuditi razmišljanje in izražanje v filmskem jeziku. Sodelujejo lahko šolarji in dijaki iz Slovenije. Natečaj je tekmovalne narave, podelili bomo nagrade za prve tri najboljše filme po izboru strokovne komisije. 

Rok za prijavo na razpis je podaljšan in traja še do 15. aprila 2019. 

Razpisana tema natečaja je »Korak v prihodnost«. Želimo videti vizije prihodnosti posameznika, lokalne skupnosti, ali širše, vse do globalnega nivoja. Teme so lahko tehnološke, ekološke, socialne, … Pripoved naj bo predstavljena s filmskim jezikom. Ocenjevali bomo uporabo filmskih pristopov, zanimivost, uporabo filmskega jezika, naracijo ter sporočilno oz. dokumentarno vrednost. Filmi so lahko dolgi od minimalno ene (1) minute, do maksimalno šest (6) minut.

Filme, s katerimi želite sodelovati, pošljite najkasneje do  (upoštevane bodo tudi poštne pošiljke s tem datumom). Vsak udeleženec lahko pošlje več izdelkov na fizičnem nosilcu ali prek interneta.

Avtorji lahko svoje filme naložijo na YouTube, Vimeo portal ali Wetransfer in nam po e-pošti posredujete povezavo na info@filmskivlak.si. Izdelki, poslani po pošti, morajo biti oddani na nosilcu CD, DVD ali USB ključku na naslov Center za mladinsko kulturo Kočevje, Trg zbora odposlancev 62, 1330 Kočevje. Filmi naj bodo v Mpeg2 ali Mpeg4, h264 formatu. Filmi, ki si jih zaradi odstopanj od pravil žirija ne bi mogla ogledati, bodo izločeni. Prispevki, ki so posneti v tujem jeziku, morajo imeti priložene podnapise, prepis dialogov ali vsaj opis vsebine v slovenskem jeziku.

Avtorji prijavljenih del sami odgovarjajo za licence morebitnih uporabljenih audiovizualnih elementov tretjih avtorjev ter soglasja upodobljenih ljudi.

Udeleženci morajo prijavljenemu delu priložiti izpolnjeno prijavnico. V primeru nejasnosti nas lahko kontaktirate.

Priporočeno je, da uporabite v svojem delu tudi tehniko stop motion animacije, seveda pa bodo enakovredno upoštevane vse zvrsti: igrani, dokumentarni in animirani film.

Nagrade bodo podeljene za najboljše dosežke. Glavna nagrada za zmagovalca po izboru strokovne žirije je izlet v Virtualni muzej rudarstva 4. dritl v Trbovljah za cel razred s plačanimi stroški avtobusa. Najboljša dela (prva tri) bodo javno predstavljena na spletni strani in socialnih omrežjih projekta filmski vlak (Youtube, facebook), na festivalu DigitalBigScreen v Trbovljah ter na lokalnih televizijah

Avtor ali skupina avtorjev lahko prijavi več del.  

Prijavnica, soglasje in Pravila natečaja bodo objavljena na spletni strani projekta Filmski vlak (www.filmskivlak.si).

 

Za dodatne informacije lahko kontaktirate … Vabimo vas tudi, da se udeležite brezplačnih delavnic v sklopu projekta Filmski vlak, ki so namenjena izobraževanju filmske vzgoje. Termini in kraji delavnic so objavljeni na spletni strani www.filmskivlak.si

 

 

 

SPLOŠNI POGOJI ZA SODELOVANJE NA NATEČAJU “KoRaketa” – Korak v prihodnost.

 

1. Tema in vsebina natečaja

Organizator natečaja, Center za mladinsko kulturo Kočevje, TZO 62, Kočevje, razpisuje nagradni natečaj kratkih filmov, znotraj projekta Filmski vlak, ki ga sofinancirana Evropska unija in Republika Slovenija z naslovom »Korak v prihodnost«. Natečaj ne opredeljuje tematskega in žanrskega okvira. V okviru teme »Korak v prihodnost« imajo prijavitelji popolno kreativno svobodo, upoštevati je treba dolžino videa oziroma filma, ki mora biti daljša od ene minute (1) in krajša od šestih minut (6). Prijavitelji lahko prijavijo več svojih del. Priporočeno je, da uporabite v svojem avdio – vizualnem delu tudi stop motion animacijo.

2. Trajanje natečaja

Natečaj je odprt od 15. novembra 2018 do 22. februarja 2019 do 24.00 ure. Za nagrade se bodo lahko potegovala dela, ki bodo v navedenem času poslana po navadni ali e-pošti in bodo izpolnjevala pogoje tega natečaja.

3. Prijavitelji

Prijavitelj v natečaju so učenci in dijaki. V natečaju sodelujejo vsi tisti, ki uspešno oddajo delo in pošljejo izpolnjeno prijavnico. Sodelujejo lahko osebe ali skupine oseb s svojimi lastnimi avtorskimi deli. Prijavitelji nosijo vse stroške v zvezi s pripravo in oddajo AV del. Organizator natečaja v nobenem primeru ne more biti odgovoren za morebitno škodo, ki bi nastala zaradi nastalih stroškov, brez ozira na končno izbiro natečaja.

4. Način prijave

Prijavitelj svoje delo lahko prijavi na več načinov. Lahko ga pošljete na CD, DVD ali USB nosilcu in pošljete po pošti na naslov Center za mladinsko kulturo Kočevje na, Trg zbora Odposlancev 62, 1330 Kočevje, s pripisom »Za natečaj KoRaketa«, lahko ga naložite na svoj YouTube, Vimeo ali wetransfer račun, preko e-mail naslova czmk.kocevje@gmail.com pa nam posredujete povezavo (link), lahko pa nam video posnetek odložite v Drop box. Prijava je veljavna, če nam hkrati pošljete tudi pravilno izpolnjeno prijavnico. S sodelovanjem na natečaju prijavitelji soglašajo z navedenimi pravili. Prijavitelj z izpolnitvijo prijavnega obrazca (ime in priimek, naslov avdiovizualnega dela, e-naslov) in po naložitvi AV dela potrjuje, da se strinja z razpisanimi pogoji sodelovanja na natečaju.

5. Izbor zmagovalnega dela

Zmagovalca natečaja bo izbrala tričlanska strokovna žirija. Med vsemi predlogi, ki bodo izpolnjevali razpisne pogoje, bo žirija izbrala in objavila ime in priimek nagrajencev, na spletni strani www.filmskivlak.si. Odločitev strokovne žirije je dokončna in zoper njo ni mogoče podati pritožbe.

6. Nagrade

Organizator natečaja bo podelil: glavno nagrado za zmagovalca po izboru strokovne žirije (izlet v Virtualni muzej rudarstva 4. Dritl v Trbovlje za cel razred, s plačanim avtobusnim prevozom). Najboljša dela bodo javno predstavljena na lokalni spletni televiziji TvKočevje.si ter na festivalu Digitalbigscreen v Trbovljah. Nagrajenci, avtorji avdiovizualnih del bodo o nagradah obveščeni po elektronski pošti, takoj po odločitvi strokovne žirije. Nagrajenci se morajo v petnajstih delovnih dneh od poslanega sporočila o prejeti nagradi odzvati in organizatorju posredovati zahtevane podatke, v nasprotnem primeru organizator nagrajencu nagrade ne bo mogel izročiti. Nagrajenec izgubi pravico do nagrade, če: – ne navede oz. ne posreduje svojih podatkov oz. jih navede nepopolno ali nepravilno ; – nagrajenca ni mogoče obvestiti ; – se ugotovi, da nagrajenec ni izpolnjeval pogojev za sodelovanje v nagradni igri ; – se ugotovi, da je nagrajenec kršil razpisne pogoje; – nagrajenec ne izpolni obveznosti v skladu s temi pogoji in v roku, ki ga določi organizator.

7. Izločitev neprimernih vsebin

Organizator neprimernih del ne bo objavil, oziroma jih bo izločil iz konkurence.

8. Avtorsko delo

Prijavitelj jamči, da je prijavljeno AV delo v celoti lastno avtorsko delo, da ne krši nobenih avtorskih, izvajalskih pravic in/ali katerihkoli drugih pravic tretjih oseb ter, da nihče v razmerju do organizatorja,v zvezi s katerokoli pravico, ki jo je organizator pridobil, ne bo uveljavljal nobenih denarnih in/ali katerihkoli drugih zahtevkov. Prijavitelju pripada pravica do navedbe avtorstva. Prijavitelj jamči, da vse osebe, prikazane v videu, soglašajo z objavo svoje podobe v kontekstu in na način, ki ga opredeljuje prijavljeno delo in natečaj. Prijavitelj jamči, da je za objavo AV dela mladoletnih oseb pridobil soglasje staršev ali zakonitih zastopnikov.

9. Prenos avtorskih pravic

Prijavitelj/avtor soglaša, da dovoljuje objavo svojega avdio – vizualnega izdelka na spletni strani www.filmskivlak.si ali spletnih straneh povezanih z projektom Filmski vlak, prikazovanje na TV z razlogom promocije projekta Filmski vlak, objavo na festivalu Digitalbigscreen ter na ostalih dogodkih, ki so povezani z projektom Filmski vlak ter dovoljuje rekordiranje orginalnih datotekt v za medij primeren format. Sodelujoči se odpoveduje kakršnimkoli zahtevkom z zvezi s tem in ne bo zahteval naknadnega finančnega nadomestila.

10. Sprememba pogojev sodelovanja

Organizator lahko spremeni te pogoje sodelovanja, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti. Pogoji sodelovanja in spremembe bodo objavljeni na spletni strani www.filmskivlak.si.

11. Varstvo osebnih podatkov

S sodelovanjem v natečaju prijavitelji soglašajo, da organizator uporabi posredovane osebne podatke za namene izvedbe natečaja, podelitvijo nagrad in promocijo natečajnih AV del na spletnih straneh organizatorja, ter v drugje izključno z namenom promocije natečaja. Organizator natečaja se zavezuje, da bo zbrane osebne podatke varoval v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov ter Zakonom o varstvu osebnih podatkov. Avtor z prijavo soglaša, da lahko Organizator posreduje podatke natečaja ter avtorska dela Ministrstvu za Kulturo, za namene izvedbe operacije Filmski vlak.

12. Kontaktni podatki

Vsa morebitna vprašanja in pripombe v zvezi z natečajem lahko pošljete na elektronski naslov czmk.kocevje@gmail.com, ali info@filmskivlak.si.

 

PRIJAVNI OBRAZEC ZA NATEČAJ KoRaketa 2019

 

Kočevje, 10. november 2018